Nagrywanie rozmów ? kwestie prawne

Nagrywanie rozmów ? kwestie prawne


Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które same podejmują się nagrywania swojej rozmowy, jak również przez tych, którzy dowiedzieli się o fakcie, że rozmowa z ich osobistym udziałem została nagrana. Często nagrywamy rozmowy po to, żeby mieć dowód na pozyskanie pewnych informacji; zaistniałą sytuację. Takie nagrania często udostępniane są w celu wykazania danych okoliczności w różnych postępowaniach: np. w postępowaniu karnym, jak i cywilnym bądź rozwodowym.  Aby zachowanie sprawcy stanowiło jednak przestępstwo, nie może być on osobą uprawnioną do uzyskania informacji przekazywanych w czasie rozmowy. W praktyce oznacza to, że nie jest karalne narywanie własnych rozmów, ponieważ inormacje przekazywane podczas takiej rozmowy są dla niego przeznaczone i jest do nich uprawniony. Dotyczy to rozmowy prowadzonej przez nas „twarzą w twarz” oraz gdy rejestrujemy treść rozmowy telefonicznej za pomocą odpowiedniej aplikacji.


A jak wygląda sytuacja podczas nagrywania rozmów osób trzecich?


Takie nagrywanie już podlega karze, gdyż mamy do czynienia z informacją, która nie jest dla nas przeznaczona, innymi słowy – do której nie jesteśmy uprawnieni. W życiu codziennym problem bezprawnego nagrywania rozmów osób trzecich pojawia się najczęściej w ramach postępowania rozwodowego. Podsłuchiwanie małżonka bez jego wiedzy i zgody, ma zazwyczaj na celu wykazanie zdrady małżeńskiej czy niewłaściwego zachowania w stosunku do współmałżonka czy dzieci. W dalszej kolejności chodzi oczywiście o udowodnienie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Odpowiedźmy zatem napytanie: Jak kształtuje się odpowiedzialność karna za nagrywanie  rozmów w celach dowodowych?

Odpowiadając na pytanie należy przytoczyć w pierwszej kolejności art. 267 k.k. ( nt. nielegalnego uzyskania informacji) Zgodnie z jego brzmieniem:
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1–3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1–4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Jak wynika z § 5 przytoczonego przepisu, przestępstwa opisane w art. 267 k.k. ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. W celu zainicjowania postępowania karnego należy zatem złożyć stosowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie.
Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody?
Może to być kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Z uwagi na stosunkowo niską górną granicę kary pozbawienia wolności, sprawca czynu z art. 267 k.k. może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z art. 66 k.k.:
§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Podsumowując możemy nagrywać rozmowy z naszym udziałem, ponieważ zawierają one informacje przeznaczone dla nas, do ktorych jesteśmy uprawnieni, natomiast nagrywanie rozmów osób trzecich podlega już karze grzywny na zasadach opisanych powyżej.

Żrodło informacji:  https://www.karh.pl/prawo-karne/czy-nagrywanie-rozmow-jest-karalne/

Minęło 5 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl