Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest zbiorem przepisów i zasad, których przestrzeganie w miejscu pracy ma zapobiegać wypadkom przy pracy, a także chorobom zawodowym oraz chronić życie pracownika. Przepisy BHP określają także szczegółowe warunki pracy, które muszą być zapewnione pracownikom przez pracodawcę.


Podstawowym i najważniejszym dokumentem, który reguluje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Główne przepisy w zakresie BHP zawiera także kodeks pracy – dział dziesiąty (X). Natomiast dokładne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych stanowiskach określają rozporządzenia rady ministrów oraz ministrów właściwych ds. branży, której dotyczą przepisy.

Korzystając z ww. rozporządzenia pracowników można także zakwalifikować do kilku specjalistycznych grup, między innymi do pracowników inżynieryjno-technicznych.

Właśnie do tej grupy jest kierowane nasze szkolenie - pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Opierając się na treści ramowego programu szkolenia, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, można wywnioskować, że do grupy pracowników inżynieryjno-technicznych możemy również zaliczyć osoby bezpośrednio związane z projektowaniem budynków i pomieszczeń pracy, maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu obsługiwanego przez pracowników podczas pracy, wyposażenia stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy, lub osoby związane z projektowaniem i organizowaniem procesu produkcji lub procesów technologicznych.Z powyższego wynika, że za pracowników inżynieryjno-technicznych nie powinniśmy uznawać osób zatrudnionych np. na stanowisku inżyniera informatyka, inżyniera ds. logistyki, administratora posiadającego tytuł inżyniera, czy też projektantów autostrad lub budynków mieszkalnych. Zwrócić musimy także uwagę na to, jakie konkretnie prace wykonuje dany pracownik, a nie jakie stanowisko pracy ma wpisane w umowie. Natomiast pracownikiem inżynieryjno-technicznym będzie konstruktor obrabiarek albo projektant mebli biurowych czy technolog linii produkcyjnej.

Celem naszego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Obranym sposobem organizacji szkolenia jest kurs w formie samokształcenia kierowanego, na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Dzięki niemu każdy z pracowników ma zapewniony indywidualny, odpowiedni czas do zapoznania się z materiałami i przygotowania się do egzaminu. Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno – technicznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Minęło 11 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl