Regulamin wewnętrzny procedur

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych uwzględniając zasadę rozliczalności odpowiedzialny jest za wdrożenie odpowiednich procedur na stanowisku pracy, jak i w sytuacji naruszeń. Celem „REGULAMINU WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR” jest ustalenie działań w dziedzinie poprawnych praktyk ochrony danych, skatalogowanie możliwych naruszeń, opis procedur działania w przypadku ich wystąpienia, jak również zapobieganiu ich powstania w przyszłości.

Dokument składa się z następujących załączników:

  1. załącznik nr 1 - Lista osób, które zostały przeszkolone z zakresu nowych przepisów RODO
  2. załącznik nr 2 - Zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych do IOD/AD
  3. załącznik nr 3 - Raport z naruszenia ochrony danych
  4. załącznik nr 4 - Rejestr incydentów bezpieczeństwa, działań naprawczych i zapobiegawczych
  5. załącznik nr 5 - Zawiadomienie o naruszeniu danych osoby, której naruszenie dotyczy
  6. załącznik nr 6 - Komunikat o naruszeniu ochrony danych
  7. załącznik nr 7 - Lista pracowników/użytkowników zapoznanych z regulaminem


Zgodnie z art. 33 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Dokument pomoże Państwu uprościć tę procedurę i skatalogować możliwe naruszenie a w razie konieczności przez dodany link przekieruje na stronę UODO, w celu wypełnienia wniosku.

Minęło 22 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl