Metody oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowym dokumentem, który należy przygotować na każdy rodzaj stanowiska pracy. Ocena powinna zawierać: najważniejsze informacje dotyczące danego stanowiska pracy; identyfikację zagrożeń; metodologię i sposób oszacowania ryzyka; określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe. Oceny przygotowane przez naszych specjalistów oszacowano wg normy PN-N-18002, a opisane działania obniżające ryzyko zawodowe mogą być pomocne przy ograniczaniu poziomu ryzyka zawodowego. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy służące zapewnieniu bezpieczeństwa pracy, a pracodawcy uniknięcie ryzyka. Ocena ryzyka jest etapem decyzyjnym ułatwiającym podejmowanie racjonalnych działań profilaktycznych.

Minęło 11 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl